અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Medical Officer Call latter 2020 of Vadodara Municipal Corporation

Medical Officer Call latter 2020 of Vadodara Municipal Corporation

Vadodara Municipal Corporation – VMC published an official notification for Recruitment of Medical Officer, Technician & Others for 258 posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply etc… You can also vdiew official notification and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.

Job details

 • No. of posts: 258
 • Name of Post:
  • Medical Officer: 23 Posts
  • Gynecologist: 08 Posts
  • Pediatrician: 08 Posts
  • Lab Technician: 22 Posts
  • Pharmacist: 14 Posts
  • Female Health Worker: 105 Posts
  • Multi-Purpose Health Worker (MPHW): 22 Posts
  • Staff Nurse: 48 Posts
  • X-Ray Technician: 08 Posts
Read Also ::   SSC CGL 2020 Admit Card: Direct links to download tier 1 call letter

VMC Medical Officer, Technician & Others Eligibility Criteria:

 • Education Qualification: 
  • Medical Officer: Must have a Degree of M.B.B.S. from University established under Central or State Act in India OR Deemed University under U.G.C. Act, 1956 OR Qualification specified in First and Second Schedule of Indian Medical Council (MCI) Act, 1956. Knowledge of Gujarati and/or Hindi.
   •  35 years

 

Call Letters: Click Here

 

For more details: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *