ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં 108 એમ્બ્યુલન્સમાં પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી 2023

ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં 108 એમ્બ્યુલન્સમાં પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી: 108 માં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી આવી …

Read more

Sabar Dairy Recruitment 2023

Sabar Dairy Recruitment 2023: The Sabarkantha District Cooperative Milk Producers’ Union Limited, Sabar Dairy has delivered a business notice welcoming contender …

Read more

IDBI Recruitment 2023

IDBI Recruitment 2023:  IDBI Bank Recruitment 2023 has recently been announced in this recruitment for a total of 600 posts. In this …

Read more

Rojgar Mela 2022

Rojgar Mela2022 Maharashtra Rojgar Melava 2022 was held on various dates in December for the districts of Pune, Nashik, and …

Read more