અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSSSB Supervisor Instructor & Assistant Curator Exam Call Letter Notification 2019

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Supervisor Instructor & Assistant Curator Exam Call Letter Notification 2019

Name Of Organization Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB)

Name Of Posts : Supervisor Instructor & Assistant Curator

Name Of Posts , Exam Date & Call Letter Download Date:
Supervisor Instructor (Refrigeration & Air Conditioning Group) (Advt. No. 169/2018-19):
• Exam Date: 07-07-2019
• Call Letter Download Date: 26-06-2019
Supervisor Instructor (Information Technology Group) (Advt. No. 171/2018-19):
• Exam Date: 07-07-2019
• Call Letter Download Date: 26-06-2019
Supervisor Instructor (Instrumentation Group) (Advt. No. 172/2018-19):
• Exam Date: 08-07-2019
• Call Letter Download Date: 26-06-2019
Supervisor Instructor (Chemical Group) (Advt. No. 175/2018-19):
• Exam Date: 09-07-2019
• Call Letter Download Date: 26-06-2019
Supervisor Instructor (Garments Group) (Advt. No. 179/2018-19):
• Exam Date: 10-07-2019
• Call Letter Download Date: 26-06-2019
Supervisor Instructor (Beauty Culture and Hair Dressing Group) (Advt. No. 178/2018-19):
• Exam Date: 11-07-2019
• Call Letter Download Date: 29-06-2019
Assistant Curator (Advt. No. 147/2018-19):
• Exam Date: 12-07-2019
• Call Letter Download Date: 29-06-2019
Supervisor Instructor (Automobile Group) (Advt. No. 174/2018-19):
• Exam Date: 14-07-2019
• Call Letter Download Date: 29-06-2019
Supervisor Instructor (Civil Construction and Infrastructure Group) (Advt. No. 173/2018-19):
• Exam Date: 14-07-2019
• Call Letter Download Date: 29-06-2019

Read Also ::   Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana @mysy.guj.nic.in

Notification Call Letter : Download

Updated: June 26, 2019 — 9:36 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *