અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 10/201920) Main Exam Call Letter 2020

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 10/201920) Main Exam Call Letter 2020 Out

Advt. No. 10/2019-20

Posts Name: Gujarat Administrative Service, Class-1, Gujarat Civil Services, Class–1 & Class-2 & Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-2

Main Exam Date: 23-02-2020, 08-03-2020 & 15-03-2020

Download Call Letter: Click Here

Exam / Call Letter Notification: Click Here

More Details: Click Here

Updates on Telegram Channel: Click Here

Read Also ::   AMC Assistant Junior Clerk Document Verification Call Letters 2019
Updated: February 14, 2020 — 10:26 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *