અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Recruitment for 215 STI, DySP, TDO, Mamlatdar & Other Posts 2021 (GPSC OJAS)

Total Posts: 215 Posts

Posts Name:
• Junior Town Planner (GMC) (Advt. No. 23/2021-22): 01
• Planning Assistant (GMC) (Advt. No. 24/2021-22): 02
• Assistant Manager/ Assistant Director (Advt. No. 25/2021-22): 06
• Dy. Director (Advt. No. 26/2021-22): 13
• Administrative Officer/ Asst. Planning Officer (Advt. No. 27/2021-22): 06
• Principal, Adarsh Nivashi Shala (Advt. No. 28/2021-22): 01
• Senior Herbal Inspector (Advt. No. 29/2021-22): 03
• GPSC Class 1 & 2 Posts (Advt. No. 30/2021-22): 183 Posts (STI, DySP, TDO, Mamlatdar & Others Posts)

Read Also ::   VNSGU Recruitment For 52 Legal Officer and Security Guard Posts 2021

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website- www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 28-09-2021 (01:00 pm)
• Last Date for Submission of Online Application: 13-10-2021 (01:00 pm)

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Updated: September 28, 2021 — 5:10 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *