અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GSSSB ATDO and Accountant / Auditor / Sub Treasury Officer/ Superintendent Final Result Declared

GSSSB ATDO and Accountant / Auditor / Sub Treasury Officer/ Superintendent Final Result Declared

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published Final Result for the post of Assistant Tribal Development Officer & Accountant / Auditor / Sub-Treasury Officer (Accountant) / Superintendent, Class-III 2022, Check below for more details.

GSSSB Assistant Tribal Development Officer, Class-III Final Result 2022

Post: Assistant Tribal Development Officer, Class-III
 
Advt. No. 181/2019-20
 
Final Result: 
Instructions: Click Here
Exam Date :- 17-07-2021

GSSSB Accountant / Auditor / Sub-Treasury Officer (Accountant) / Superintendent, Class-III Final Result 2022

Post: Accountant / Auditor / Sub-Treasury Officer (Accountant) / Superintendent, Class-III
 
Advt. No. 184/2019-20
 
Final Result: 
Instructions: Click Here
Exam Date :- 09-07-2021

GSSSB ATDO Selection List Cut-Off Marks

 • General (Male): 206.900
 • General (Female): 193.698
 • EWS (Male): 206.200
 • EWS (FeMale): 190.498
 • SEBC (Male): 203.396
 • SEBC (Female): 183.750
 • SC (Male): 198.957
 • SC (FeMale): 191.970
 • ST (Male): 175.618
 • ST (FeMale): 163.159
 • Ex-Serviceman: 145.445
 • PH Orthopeadics: 189.446
 • PH Blind: 176.093
 • PH Deaf & Dumb: 163.450
Read Also ::   GPSC Engineering Class-1,2 Provisional Result And List 2019, GPSC Result

GSSSB Acct. / Auditor / STO / Supt. Selection List Cut-Off Marks

 • General (Male): 196.389
 • General (Female): 186.910
 • General (EWS): 187.524
 • SEBC (Male): 178.435
 • SEBC (Female): 166.450
 • SC: 166.538
 • ST: 135.495
 • Ex-Serviceman: 137.058
Updated: February 26, 2022 — 3:23 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *