અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC Homoeopathy College, Health and Family Welfare Associate Professor / Reader (Anatomy), Class-1 Final Result 2019

GPSC Homoeopathy College, Health and Family Welfare Associate Professor / Reader (Anatomy), Class-1 Final Result 2019 Gujarat Public Service Commission has announced the final result for the posts of Assistant Engineer (Civil). Candidates can check the result through GPSC official website www.gpsc.gujarat.gov.in.

Department Name : Gujarat Public Service Commission

Name Of Post : Professor / Reader (Anatomy)

A merit list has been prepared on the basis of marks obtained in preliminary test & interview round. GPSC Assistant Engineer Final Result Download Link is also given  below. Candidates can check the list of selected candidates directly through GPSC Assistant Engineer Final Result PDF given below.

Final Result for the post of Associate Professor / Reader, (Homeopathy,
Anatomy), Class-I, under the Directorate of AYUSH, Advt. No. 61/2018‐19, for
which interviews were held on 18th November, 2019,

Read Also ::   LRB Lokrakshak / Constable Final Result Declared 2019

Download Result 

Updated: November 20, 2019 — 3:15 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *