અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

GPSC Notification about State Tax Inspector (STI) & Police Inspector (PI) Exam 2020

GPSC Notification about State Tax Inspector (STI) & Police Inspector (PI) Exam 2020

GPSC published an important changes in State Tax Inspector (STI) & Police Inspector (PI) Exam 2020

Gujarat Public Service Commission – GPSC published an important changes in State Tax Inspector & Police Inspector (PI) exam. Kindly be briefed that STI exam (Advt 109/2019-20) scheduled on 26/4/20 is postponed. If situation restores to absolutely normal, PI exam (Advt 110/2019-20), which was earlier scheduled on 29/3/20, will be conducted on 26/4/20.
Posts details

Name of posts, Advertisement no.:

  • State Tax Inspector (Advt. No.: 109/201920)
  • Police Inspector (PI) (Advt. No.: 110/201920) – 26/04/2020 (New Date)
Important Links:
Read Also ::   Watch LIVE Navratri 2022 Ambaji Darshan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *